Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Konkurs-na-prowadzenie-zajec-w-swietlicy-profilaktycznej/idn:10514
Drukuj grafikę : tak / nie

Konkurs na prowadzenie zajęć w świetlicy profilaktycznej

22 Września 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w świetlicy profilaktycznej w wymiarze 12 godz. tygodniowo (w godz.14:00–18:00)

Kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, resocjalizacja, psychologia itp.)

lub

  • wykształcenie średnie + udokumentowane szkolenia z zakresu pracy z dziećmi

lub

  • wykształcenie średnie + minimum półroczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność.

 

Załączniki do oferty: CV oraz kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać do 30 września 2021r. do godz.12:00 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, (Punkt Obsługi Klienta) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świetlica Profilaktyczna”.

Informacje tel. 77 404 93 36

Oferty złożone po terminie, bez wymaganych załączników, nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.